All Candidates should ensure that, all the documents are to be Per-Scanned and kept ready on or before CAP Rounds


Sr.No.
Documents
Sr.No.
Documents
01
MHT-CET/JEE/NEET गुणपत्रक (Marksheet) 15 पॅन कार्ड पालकांचे (Pan Card)
02
7/12 (७/१२)- शेतकरी असल्यास 16 राष्ट्रीयकृत बँकेचे अकांउट पासबुक (Nationalize Bank Passbook)
03
शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र (Agriculturist) 17 पासपोर्ट साईज फोटो (Passport Photo)
04
भुमीहीन असल्याचे प्रमाणपत्र (Landless Certificate) 18 शैक्षणिक खंड प्रमाणपत्र (Gap Certificate) (असल्यास)
05
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (SSC Board Certificate) 19 आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटक प्रमाणपत्र (EWS Certificate)
06
HSC गुणपत्रक (Marksheet) 20 प्रकल्प ग्रस्त प्रमाणपत्र (Project Affected person) (असल्यास)
07
शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) 21 एन.सी.सी. (NCC) (बी किंवा सी) प्रमाणपत्र (असल्यास)
08
जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) 22 एन.एस.एस. (NSS) (असल्यास)
09
जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) 23 खेळाडु आसल्याचे प्रमाणपत्र (Sports Certificate) (असल्यास)
10
नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate) 24 स्वातंत्र्यसैनिक प्रमाणपत्र (Freedom Fighter) (असल्यास)
11
उत्पन्नचा दाखला (Income Certificate) 25 संरक्षण दलातील कर्मचारी प्रमाणपत्र (Defence Personnal Certificate) (असल्यास)
12
अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) 26 महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परीषद/ कृषि वि‌द्यापिठ यांच्या कर्मचा-यांचा पाल्य असल्याचे प्रमाणपत्र
13
राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (Nationality Certificate) 27 शारीरीक दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र (Physically Handicapped) (असल्यास)
14
आधार कार्ड (Aadhaar Card) 28 अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र (Orphan Certificate)

 

B. Sc. (Hons.) Agriculture Admission-2024